guo68.com

常见问题分类

手机版注册会员教程

 

第一步:在手机版中国水果交易网点击注册按钮

 

 1534524093.png

 

第二步:选择您要注册的用户身份,点击确定跳到相应注册页面。

 

 1534524119.png

 1534524135.png

 

第三步:填写注册的完整信息,点击注册

 

 1534524149.png

第四步:确认注册成功,当注册成功窗口弹出时,恭喜您,注册成功!

 

 1534524160.png